Archive

Tag Archives: numerals

0 – Wala
1 – Usa
2 – Duha
3 – Tulo
4 – Upat
5 – Lima
6 – Unom
7 – Pito
8 – Walo
9 – Siyam
10 – Napulo / Pulo
11 – Napulo’g usa
20 – kawhaan
21 – Kawhaa’g usa
30 – Katloan
31 – Katloa’g usa
40 – Kap-atan
41 – Kap-ata’g usa
50 – Kalim-an
51 – Kalim-a’g usa
60 – Kanum-an
61 – Kanum-a’g usa
70 – Kapitoan
71 – Kapitoa’g usa
80 – Kawaloan
81 – Kawaloa’g Usa
90 – Kasiyaman
91 – Kasiyama’g usa

100 – Usa ka Gatos
101 – Usa ka Gatos ug Usa
120 – Usa ka Gatos ug kawhaan
121 – Usa ka Gatos ug kawhaa’g usa

1,000 – Usa ka Libo
1,001 – Usa ka Libo ug usa
1,020 – Usa ka Libo ug kawhaan
1,021 – Usa ka Libo ug kawhaa’g usa
1,100 – Usa ka Libo ug gatos
1,120 – Usa ka Libo’g gatos ug kawhaan

10,000 – Laksa
1,000,000 – Usa ka Yukot
1,000,000,000 – Usa ka Wakat